Αναζήτηση μνημείων

Βυζαντινός ναός που ανήκει σε μια παραλλαγή του σταυροειδούς εγγεγραμμένου τρουλλαίου ναού. Στην κόγχη του ιερού διασώζεται τοιχογραφικός διάκοσμος του 11ου αι. στον οποίο απεικονίζεται η παράσταση της Δέησης,μετωπικοί ιεράρχες και άγιοι.