Αναζήτηση μνημείων

Ο ναός της Παναγίας Κεράς ανήκει στον τύπο του μονόχωρου τρουλλαίου, με δυο κόγχες στα πλάγια του ναού, με μεταγενέστερο νάρθηκα. Μεταγενέστερο είναι, στα νότια του ναού, και το κλίτος της Αγίας Άννας. Στο εσωτερικό του κυρίως ναού σώζεται αποσπασματικά τοιχογραφικός διάκοσμος του 11ου και του 15ου αι.