Αναζήτηση μνημείων

Ο ναός ανήκει στον αρχιτεκτονικό τύπο του απλού τετράστυλου σταυροειδούς με τρούλο.

Χρονολογείται στα τέλη του 12ου αι. Ο τοιχογραφικός διάκοσμος του ναού διασώζεται σε μεγάλο βαθμό παρά τη φυσική φθορά αλλά και την πυρπόληση του. Οι τοιχογραφίες έγιναν σε τρείς περιόδους και χρονολογούνται ανάμεσα στον 12ο και τον 15ο αι., με το πρώτο στρώμα να διακρίνεται στην κόγχη του ιερού και χαμηλά στους πλάγιους τοίχους (12ος αι.), το δεύτερο να εντοπίζεται στην καμάρα της ανατολικής κεραίας και στον δυτικό τοίχο (13ος αι.) και το νεότερο που καταλαμβάνει και τη μεγαλύτερη έκταση, να χρονολογείται στις αρχές του 14ου αιώνα.